Organisationsudvikling

At gennemføre god organisationsudvikling kræver viden, vilje, visioner og værdier og sker i dialog, tillid og samarbejde i organisationen.

Står din/jeres organisation overfor en større udviklings- eller forandringsproces f.eks. i forbindelse med ændret lovgivning, ønsket om at øge den faglige kvalitet i organisationen, fusion, økonomiske udfordringer, omstrukturering, digitalisering el.lign., så er det vigtig, at organisationen er klar og kan håndtere denne udvikling.

Den gode ledelse og organisation sætter mennesket først ved større udviklingsprocesser og forstår det naturlige reaktionsmønster, vi har ved forandringer eller umiddelbar mangel på mening i en given situation.

Det er derfor også afgørende, at den professionelle rådgiver har viden om den konkrete organisation og dennes formål. Udviklingsprocesser vil forløbe forskelligt i et gymnasium og en daginstitution. Samtidig er det vigtigt at have forståelse for, at organisationsudvikling er en kontinuerlig proces og ikke en enkeltstående handling eller initiativ og at organisationsudvikling nu er vigtigere end nogen sinde.

Samtidigt er det det vigtigt, at organisationen kan håndtere, at der trods strategisk dokumentation og klare fastsatte mål, vil være uforudsete forhold, som opstår undervejs, og som først kan løses, når de opstår.

Organisationen skal altså på en og samme tid have et kendt og accepteret formål med udviklingsprocessen, den nødvendige viden til at gennemføre processen, have udarbejdet mål for udviklingen, have systematisk opfølgning undervejs, have et højt informations- og kommunikationsniveau og samtidig håndtere de udfordringer organisationen mødes undervejs i processen.

I VIZPER er vi specialiserede uddannelses-, dagtilbuds- og sundhedsområdet, har den rette viden, den nødvendige vilje til at gennemføre processen i fællesskab med jer, har visioner for mulige udviklingstiltag på områderne og kan derfor indgå i vigtig sparring med jer og endelig har vi samme værdier om inkluderende fællesskaber.

Kontakt os for vejledning om hvordan det rigtige udviklingsforløb for din/jeres organisation kan tilrettelægges.

LEDER- & ORGANISATIONSUDVIKLING I UDDANNELSES-, børne-, og sundhedsområdet KRÆVER VIDEN, VILJE, VISIONER OG VÆRDIER

For vores fælles fremtid er det helt afgørende, at vi har gode uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner og et velfungerende sundhedsområde.

Dette kræver både dygtige medarbejdere og gode organisatoriske rammer, men det kræver også gode ledere, der kan lede og udvikle deres organisationer i dialog, tillid og samarbejde, og under hensyn til faglighed, kultur og værdier. Samtidig kræver det en forståelse for at sætte mennesket først.

Det stiller derfor høje krav til den professionelle rådgiver om, at vedkommende har den nødvendige faglige viden på området, har viljen til at gennemføre konkrete resultater sammen med lederen, lederteamet eller hele organisationen.

At vedkommende har visioner for uddannelsesområdets, børneområdets og sundhedsområdets fremtidige muligheder og som arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling med forståelse og respekt for områdernes kulturer og værdier.

Derfor VIZPER